Allmänna sekretesspolicy

Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

Vi är mycket nöjda med ditt intresse. Sekretess har hög prioritet för saabblog.net. En användning av webbplatsen saabblog.net är i grunden möjlig utan några tecken på personuppgifter. Om en drabbad person önskar använda vårt företags speciella tjänster via vår hemsida kan det emellertid krävas personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen rättslig grund för sådan behandling, söker vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer av en berörd person, alltid skall vara i linje med dataskyddsförordningen och i enlighet med landsspecifika för saabblog.net gällande regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy strävar vårt företag att informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med den personliga information som vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.

Som kontroller har saabblog.net genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet för personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Ändå kan internetbaserade datatransmissioner i allmänhet ha säkerhetshål, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av den anledningen är varje berörd person fri att lämna in personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. definitioner

Saabblog.net: s integritetspolicy bygger på den terminologi som används av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten vid antagandet av den allmänna databeskrivningsförordningen (DS-GVO). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta, vill vi i förväg förklara den terminologi som används.

Vi använder följande villkor i denna sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till:

 • a) personuppgifter

  Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"). En fysisk person anses vara identifierbar som direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person kan identifieras.

 • b) den berörda personen

  Anhörig person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.

 • c) bearbetning

  Behandling av varje operation som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan processnummer associerat med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisationen, ordning, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt, balansen eller genväg som begränsning, radering eller förstöring.

 • d) Begränsning av bearbetningen

  Begränsning av behandlingen är märkningen av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin framtida behandling.

 • e) profilering

  Profilering är någon form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda den personliga informationen för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personliga Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller flyttning av den fysiska personen.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymization är behandlingen av personuppgifter på ett sätt på vilket personuppgifterna inte längre kan tilldelas ett visst ämne utan hjälp av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hållas separat och tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att se till att personuppgifter inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • (g) controller eller controller

  Kontrollen eller kontrollanten är den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller kropp som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utseende anges enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

 • h) processor

  Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 • i) mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, byrå, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte som stödmottagare.

 • j) tredje part

  Tredje är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller det organ förutom den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn för att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Samtycke är något frivilligt för det enskilda fallet och entydigt levereras av den registrerade informeras sätt viljeyttring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling varmed avses den person som de är överens om att behandlingen av personuppgifter som rör är.

2. Namn och adress till regulatorn

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen, andra dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

saabblog.net

Tom Knecht & Mark Wegewitz

Sankt Burkard Street 2

63768 Hoesbach

Tyskland

Tel: 06021-456 04 212

E-post: info@saabblog.net

Webbplats: saabblog.net

3. Cookies

Saabblog.nets webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id.

Genom att använda cookies kan saabblog.net ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras i användarens mening. Cookies tillåter oss, som redan nämnts, att känna igen användarna på vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Till exempel, användaren av en webbplats som använder cookies behöver inte skriva in sina referenser varje gång de besöker webbplatsen, eftersom det görs av webbplatsen och kakan lagrad på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Online-butiken kommer ihåg de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

4. Samling av allmänna data och information

Webbplatsen saabblog.net upptäckts av varje samtal till Internet via en individ eller ett automatiserat system en rad allmänna data och information. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. kan upptäckas, vilken typ av webbläsare som används (1) och versioner (2) operativsystemet från att komma åt systemet (3) webbplatsen som ett systemkrav på vår hemsida går (sk hänvisnings) (4) under webbplatser som om ett åtkomst-system drivs på vår hemsida (5) datum och tid för tillgång till webbplatsen (6) en IP-adress (IP-adress), (7) Internetleverantören leverantören~~POS=HEADCOMP för systemkrav och (8) annan liknande data och information som används vid attacker på våra informationstekniska system.

När du använder denna generella data och information gör saabblog.net inga slutsatser om den berörda personen. Denna information snarare behövs (1) för att leverera innehållet på vår hemsida på rätt sätt (2) för att optimera innehållet på vår hemsida och reklam för dem, (3) för att säkerställa fortsatt fungerande våra IT-system och tekniken för vår webbplats samt ( 4) för att ge brottsbekämpning den nödvändiga informationen för brottsbekämpning vid en cyberattack. Denna anonyma uppgifter samlas in och information är saabblog.net därför en hand statistiskt och analyseras ytterligare i syfte att öka integritet och datasäkerhet i vårt företag att slutligen säkerställa en optimal nivå för skydd av personuppgifter som behandlas av oss. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en drabbad person.

5. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges hemsida genom att lämna personuppgifter. De personuppgifter som ska skickas till regulatorn är härledda från respektive ingångsmask som används för registreringen. De personuppgifter som registrerats av den registrerade ska samlas in och lagras enbart för internt bruk av kontrollanten och för egna ändamål. Kontrollenheten kan ordna överföringen till en eller flera processorer, till exempel en pakettjänst, som också använder personuppgifterna endast för intern användning som kan hänföras till regulatorn.

Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade, datum och tid för registrering. Lagringen av dessa data sker mot bakgrunden av att endast missbruk av våra tjänster kan förebyggas och dessa uppgifter vid behov gör det möjligt att klargöra begåda brott. I detta avseende krävs lagring av dessa data för att säkra kontrollenheten. En upplysning av dessa uppgifter till tredje part är inte, om inte det finns en laglig skyldighet att vidarebefordra eller avslöjandet av brottsbekämpningstjänsten.

Genom att registrera den registrerade som frivilligt tillhandahåller personuppgifter, tjänar den registeransvarige till att ge den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges vid anmälan eller helt radera dem från den registeransvariges databas.

Kontrollenheten ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter om den registrerade som lagras. Vidare korrigerar eller raderar datatillsynsmannen personuppgifter på begäran av den registrerade, i den mån det inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Alla registrerade registeransvariga är tillgängliga för den registrerade som kontaktperson i detta sammanhang.

6. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På saabblog.net-webbplatsen får användarna möjlighet att prenumerera på nyhetsbrevet. Ingångsmask som används för detta visar vilka personuppgifter som överförs till den person som ansvarar för behandlingen när nyhetsbrevet beställs.

saabblog.net informerar regelbundet sina läsare och affärspartners genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Nyhetsbrevet till vårt företag kan endast mottas av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemail att skickas till den e-postadress som en berörda person har infört för första gången för nyhetsbrevsförmedling med hjälp av dubbeloptagningsförfarandet. Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om ägaren till e-postadressen som den berörda personen godkände mottagandet av nyhetsbrevet.

När vi prenumererar på nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som användes av den berörda personen vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registrering, som tilldelats av Internetleverantören (ISP). Samlingen av dessa data är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en drabbad persons e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför som rättsliga garantier för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in i samband med registrering av nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom prenumeranter av nyhetsbrevet via e-post kan informeras om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevet tjänsten eller en relaterad registrering som kan vara fallet i händelse av förändringar i nyhetsbrevet erbjudandet eller att förändra de tekniska förutsättningarna. Det blir ingen överföring av de personuppgifter som samlats in som en del av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumeration på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den berörda personen. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycket finns motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera nyhetsbrevet direkt på regulatorns hemsida eller att informera regulatorn på ett annat sätt.

7. nyhetsbrev tracking

Nyhetsbrevet på saabblog.net innehåller så kallade counting pixels. En räkna pixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Saabblog.net kan använda den inbäddade pixeln för att upptäcka huruvida och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad och vilka länkar i e-posten som användes av den berörda personen.

Sådan personlig information som samlas in via de räknepixlar som ingår i nyhetsbrevet kommer att lagras och utvärderas av regulatorn för att optimera leverans av nyhetsbrev och bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registreras intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. De berörda personerna är när som helst berättigade att återkalla den separata försäkran om samtycke som görs via dubbeloptagningsförfarandet. Efter återkallelse raderas dessa personuppgifter av regulatorn. Ett avregistrering från nyhetsbrevet saabblog.net automatiskt som återkallande.

8. Kontaktformulär för Internet

Saabblog.nets hemsida innehåller juridiska föreskrifter information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, vilket också innehåller en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en drabbad person kontaktar datastyraren via e-post eller via en kontaktformulär sparas de personuppgifter som den registrerade tillhandahåller automatiskt. Sådan personuppgifter, som frivilligt överförs av en individ till regulatorn, lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part.

9. Kommentarer i bloggen på hemsidan

saabblog.net erbjuder användarna möjlighet att lämna enskilda kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg som finns på regulatorns hemsida. En blogg kallas en körning på en webbplats, tillgängliga för allmänheten vanligtvis portal där en eller flera personer, bloggare eller webb bloggare publicera artiklar eller kan skriva tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägget kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Lämnar ett offer en kommentar i bloggen publiceras på denna webbplats, förutom till vänster av den berörda personen kommentarer och information vid tidpunkten för kommentaren ingång samt valt den berörda personen användarnamn (pseudonym) sparas och publiceras. Dessutom loggas den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade. Denna lagring av IP-adressen är av säkerhetsskäl och om den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter eller skickar in olagligt innehåll genom att skicka en kommentar. Lagringen av sådana personuppgifter är därför i regulatorns eget intresse, så att han kunde exculpate vid överträdelse. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part, såvida inte sådan upplysning inte är obligatorisk enligt lag eller förvaltarens rättsliga försvar.

10. Prenumerera på kommentarer i bloggen på hemsidan

Kommentarerna på saabblog.net kan i grund och botten prenumereras på av tredje part. I synnerhet finns det möjlighet att en kommentator abonnerar på kommentarer efter en kommentar på ett visst blogginlägg.

I den mån som en fråga för alternativet person bestämmer Kommentarer prenumerera på den registeransvarige sänder en automatisk e-postbekräftelse för att verifiera dubbel opt-in förfarande, vare sig verkligen ägaren av e-postadressen för detta Alternativet har beslutats. Alternativet att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.

11. Rutin borttagning och blockering av personuppgifter

Den bearbetade uppgifter controller och lagrar personuppgifter i fråga endast för den tid som krävs för att uppnå lagrings syftet personen eller om det tillåts av EU: s direktiv och förordningar givare eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar till vilka den registeransvarige tillhandahölls.

Om lagringsformen utelämnas eller om en lagringsperiod som föreskrivs i EU-direktiven eller andra relevanta lagstiftare upphör, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

12. Den berörda personens rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad har rätt, som beviljats ​​av de europeiska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna, att kräva att kontrollenheten bekräftar huruvida personuppgifter som rör honom / henne behandlas. Om en drabbad person vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.

 • b) Rätt till information

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare för att få när som helst från omotiverat registeransvariga information om lagrade personpersonuppgifter och en kopia av denna information. Vidare har den europeiska lagstiftaren och tillsynsmyndigheten tillhandahållit den registrerade följande uppgifter:

  • förädlingsändamål
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas
  • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ännu inte lämnas ut, särskilt till mottagare i tredje land eller till internationella organisationer
  • om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
  • Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifterna om honom eller av en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller om rätten att göra invändningar mot sådan behandling
  • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om källan till uppgifterna
  • förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22 1 Abs.4 och DS-GMO och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om de inblandade logik och omfattning och den önskade effekten av sådan behandling för den berörda personen

  Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en intresserad part vill utnyttja denna rätt till information, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om honom / henne. Vidare har den registrerade rätten att begära slutförande av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en tilläggsdeklaration, med hänsyn till syftet med behandlingen.

  Om en drabbad person vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • d) Rätt till avbokning (rätt att glömma)

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU: s politik och lagstiftaren att kräva att den person som ansvarar att de personuppgifter som berör dem kommer att tas bort omedelbart, om inte något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte behövs:

  • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller bearbetats på annat sätt, för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar tillstånd som behandling av Art. 6 para. 1 led a DS-GMO eller Art. 9 para. 2 led a DS-GMO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen.
  • Den berörda personen skall i enlighet med artikel. 21 para. 1 DS-GMO föremål för behandling, och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning innan, eller den person som i enlighet med Art. 21 para. 2 DS-GMO motstånd mot bearbetning en.
  • Personuppgifterna behandlades olagligen.
  • Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades i samband med informationssamhällstjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 1 DS-GVO.

  Om en av ovanstående skäl är korrekta och en berörd person önskar ordna bort radering av personuppgifter som lagras på saabblog.net, kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn. Arbetstagaren på saabblog.net ordnar att borttagningsförfrågan omedelbart uppfylls.

  personuppgifter offentliggjordes av saabblog.net och vårt företag som ansvarig i enlighet med artikel. 17 para. 1 DS-GMO skyldig att radering av personuppgifter, ska anta saabblog.net lämplig med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförandeåtgärder även av teknisk karaktär, att informera andra datainsamlare om behandlingen av de utgivna personuppgifterna att den registrerade av dessa andra datakontrollanter har raderat alla länkar till sådana personuppgifter eller kopior eller kopior av dem personuppgifter om inte behandlingen krävs. Arbetstagaren på saabblog.net kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av bearbetning

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten, som beviljats ​​av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten, att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

  • Näkerheten hos personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och begär i stället begränsningen av användningen av personuppgifter.
  • Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men den registrerade kräver att de hävdar, utövar eller försvarar rättsliga krav.
  • Den berörda personen har invändning mot bearbetningsansökan Art 21 para 1 DS-GVO och det är ännu inte klart om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger den berörda personen.

  Om en av ovanstående villkor är uppfyllda och en drabbad person önskar begära begränsning av personuppgifter lagrade av saabblog.net, kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn. Medarbetaren på saabblog.net kommer att inleda begränsningen av behandlingen.

 • f) Dataöverförbarhet

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, die sie Betreff än personenbezogen den Daten, Welche durch die betroffen tills Persona einem verantwortlich den bereitgestellt wurden, in einem strukturiert att gängig und maschinenlesbar Formats zu erhalten. Sidolinjer außerdem das Recht, diese Daten einem anderen verantwortlich ohne Behinderung durch den verantwortlich att dem dör personenbezogen den Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe en DS-GVO Oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe en DS-GVO Oder auf einem Vertrag Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilf till Automatisierte är Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder i Ausübung öffentlichen Gewalt erfolgt, welche dem verantwortlich den übertrag den wurde.

  Ferner hatt die bei der Ausübung betroffen tills Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk att, dass die personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich ögonblicket einen anderen verantwortlich den übermittelt werden, soweit diese tech machbar ist und sofern hiervo nicht die Rechte und Freiheit som anderer Personen beeinträchtigt werden.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd på saabblog.net.

 • g) Rätt till invändning

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, AUS Grande från dör sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung har betreffend är personenbezogen datum, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e Oder f DS-GVO erfolgt den Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

  Den saabblog.net inte behandla personuppgifter i händelse av motsägelse, om vi inte kan bevisa avgörande och berättigade skäl för bearbetning, uppväger intressen, rättigheter och friheter den registrerades eller behandlingen är att fastslå, göra gällande eller Försvar av rättsliga krav.

  Om saabblog.net behandlar personuppgifter för att kunna hantera direktpost har den registrerade rätten att när som helst invända mot behandling av personuppgifter i syfte att göra sådan reklam. Detta gäller även för profilering, såvitt det är kopplat till sådan direktpost. Om den registrerade protesterar mot saabblog.net-behandling för direkt marknadsföring, kommer saabblog.net inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom den berörda personen har rätt skäl som följer av deras specifika situationer, mot vilka de berörda bearbeta saabblog.net vetenskaplig i eller historiska forskningsändamål av personuppgifter, eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel. 89 para. 1 DS Genetiskt modifierade organismer att invända, om inte sådan behandling är nödvändig för att uppfylla ett uppdrag av allmänt intresse.

  För att utöva rätten till opposition kan den registrerade kontakta någon anställd hos saabblog.net eller en annan anställd direkt. Den registrerade är också fri att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, utesluta direktiv 2002 / 58 / EG, genom att använda sig av automatiska förfaranden med tekniska specifikationer.

 • h) Automatiska beslut i enskilda fall inklusive profilering

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen viktigaste personen hatt das vom Europaische den Richtlinien- und Verordnungsgeb är gewährt till Recht, nicht einer Ausschließlich auf einer Automatisierte den Verarbeitung - einschließlich Profilering - beruh från Entscheidung unterworf zu werden, die ihr gegenüber rechtlich till Wirkung entfaltet oder sie i ähnlich Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich den erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschrif der Union oder der Mitgliedstaat, den så kallade der verantwortlich att unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif från angemessene Maßnahmen Rech und der zur Währungen Freiheiter den sowie der berechtigt betroffen av Interesse der Person enthalten Oder (3) mit der ausdrücklich är Einwilligung betroffen Person erfolgt.

  Om beslutet (1) krävs, eller för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen (2) det sker med uttryckligt medgivande från den enskilde uppfyller de saabblog.net lämpliga åtgärder för att skydda de rättigheter och friheter samt den registrerades legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få kontrollen av en person, att uttrycka sin egen ställning och att bestrida beslutet.

  Möchte die auf mit Bezug Rech Person betroffen tills geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer tillfället jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich den Wenden.

 • i) Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum tills betroffen Person hatten das Europäische den Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb till gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen är Widerruf det.

  Möchte dör betroffen exp viktigaste personen Recht auf einer Einwilligung Widerruf geltend machen kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

13. Sekretesspolicy för användning och användning av affilinet

Kontrollanten har integrerade komponenter av affilinet på denna webbplats. Affilinet är ett tyskt affiliate-nätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring.

Affiliate Marketing är en Internetbaserad försäljning form som gör det möjligt för kommersiella operatörer Internetsidor, så kallade köpmän eller annonsörerna, som vanligtvis ersättning genom klick eller försäljning provision reklam på webbplatser från tredje part, så när distributörer som även affiliates eller publishers kallas, visa. Köpmannen ska genom affiliatenätverk en annons, så en bannerannons eller på annat lämpligt sätt av annonsering på Internet tillgängliga, vilket innebar eller i kölvattnet av en affiliate på sina egna webbplatser via andra kanaler, till exempel sökordsannonsering eller e-post Marknadsföring, annonseras.

Affilinets verksamhetsbolag är affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland.

Affilinet sätter en kaka på den berörda personens informationsteknologisystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Affilinet spårningskaka lagrar inte någon personlig information. Endast affiliatens identifikationsnummer, dvs. den partner som medierar den potentiella kunden, samt det ordinarie numret för besökaren på en webbplats och det klickade annonsmediet lagras. Syftet med lagringen av dessa uppgifter är bearbetning av provisionbetalningar mellan en säljare och den affiliate som behandlas via det associerade nätverket, dvs Affilinet.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Affilinet från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan är inställda av Affilinet, raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Den tillämpliga Affilinet sekretesspolicy finns på https://www.affili.net/sv/footeritem/datenschutz.

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche für dies auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook är en soziales Netzwerk.

E Soziales Netzwerk ist ein im Internet betrieben är Sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es de Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinand zu kommunizier und im virtuell Raum zu interagier det. E Soziales kann als Plattform Netzwerk und Meinung zum Austausch von Erfahrungen Diener ermöglicht es Oder der Internetgemeinschaft, Persönliche Informationen Oder unternehmensbezog tills bereitzustell. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privat profil, den upp Fotos von und über eine Vernetzung Freundschaftsanfrag det.

Betreibergesellschaft von Facebook är dö Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogen Datum verantwortlich ist, wenn eine betroffen tills person außerhalb der USA Oder Canada lebt, säger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine Facebook-Komponente (Facebook Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Facebook -Komponent att veranlasst, eine Darstellung von der entsprechenden Facebook-Komponent Facebook herunterzula. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook Plug-Ins werden kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_ i abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Facebook Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tills Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese werden durch die Informationen und durch Facebook för-Komponent A gesammelt dem der jeweiligen Facebook-konto betroffen Den person zugeordnet. Betätigt dö betroffen tills Persona einer der auf unserer Internetseite integriert Facebook-knapparna, de beispielsweis "Gefällt mir" -Butto s, oder gibt die betroffen tills Person einen Kommentar EU ordnet Facebook diese Information'm Persönliche Facebook-Benutzerkonto der betroffen Perso zu und speichert diese personenbezogen den Daten .

Facebook erhalten über die immer facebook-Komponent dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills person unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei facebook eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person-Komponent A anklickt Facebook oder nicht die. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick Facebook von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-konto ausloggt.

Die von Facebook veröffentlich i Datenrichtlini, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufb ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch Datum personenbezogen Facebook. Ferner wird dort erläutert, Welche zum Schutz der Privatsphäre Facebook Einstellungsmöglichkeit The Person bietet der betroffen. Min Zude unterschiedliche Applikationen erhältlich sind, die es ermöglich att eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället. Solche Applikationen können durch die tills betroffen Person genutzten werden, um eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (med Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics är en webbanalys-tjänst. Web-Analyze ist die Erbeung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analys-Dienst erfasst Unterseiten der Internetsite eine Unterseite betraget wurde. (Internet, Internet, Internet) Eine Web-Analyze är en av de bästa alternativen för Internet-webbplatser och kostnadseffektiv analys av Internet-relaterade tjänster.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente är dö Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den person som ansvarar för behandlingen använder tillägget “_gat._anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Med detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen till den berörda personens internetanslutning av Google om våra internetsidor nås från en EU-medlemsstat eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Der Zweck der Google-Analytics-komponent ist die Analyse der auf unserer Internetseite att Besucherströ. Google nutzt dö gewonnen den Daten und Informationen unter anderem Dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwert att um für uns Online-rapporter, Welche dör Aktivitäten auf unseren Internetseite den aufzeig att zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite i Verbindung stehen karriär Dienstleistungen zu Erbring det.

Google Analytics setzt Cookie auf dem ein System der betroffen informationstechnologisch av personen. Var Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mitte des Setzung Google wird eine Analyse der Benutzung Cookies unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite dör durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf Welche eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch system der betroffen Person automatisch durch die jeweiligen Google-Analytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zweck der Online-Analysera Google zu übermitteln ögonblick. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Google Kenntnis über personenbezog tills Daten, wie der IP-Adresse der betroffen personen, säger Google unter anderem Dazu dien, die Herkunft der Besucher und klicks nachzuvollzieh und in der takers Provisionsabrechnung zu ermöglich det.

Cookies werden Informationen des mittels tills personenbezog, beispielsweis Zugriffszeit dö, der Ort von welchem ​​e Zugriff ausging Häufigkeit und die Besuche unserer Internetseite der durch die tills betroffen Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseite werden diese personenbezogen den Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen personen genutzten Internetanschlusses, när Google i den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag det. Diese personsbezogenen Daten blev durch Google i den Vereinigten Staaten von America gespeichert. Google Gibt Diese über Das technische Verfahren erhobenen personsbezogenen Allready Unter Umständen en Dritte weiter.

Die betroffen tills Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, bereits wie oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten Internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech det. Eine Einstellung des solche genutzten Internetbrowsers verhindern würde auch, dass ein Cookie Google informationstechnologisch system der auf dem betroffen The Person setzt. Zude I kann ein von Google Analytics Cookie jederzeit gesetzt bereits über den Internetbrows oder andere Softwareprogram på gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffen tills Persona die Möglichkeiten, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugt att auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogen den Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprech und eine solche zu verhindern. Hierzer muss dö förrän betroffen Personens e-browser add-on unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses-Browser Add-On teilt Google Analytics JavaScript über mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuch von Internetseite tillfället Google Analytics übermittelt werden dürfen. Installation Die-des webbläsartillägg wird von Google Widerspruch gewertet als. Wird das informationstechnologisch System der betroffen Perso zu einem später att Zeitpunkt gelöscht, formatiert Oder neuer installiert, muss durch die betroffen tills person eine erneut Installation des Browser-Add-Ons erfolg att um Google Analytics zu deaktivieren. Sofer das Browser-Add-On durch die betroffen tills Persona oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechn ist, deinstalliert Oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeiten der Neuinstallation oder der erneut de Aktivierung des Browser-tillägg.

Weitere Informationen und die än gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics kommer att användas som länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

16. Sekretesspolicy för användning och användning av Google+

Kontrollern har integrerat Google+-knappen som en komponent på denna webbplats. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en internetbaserad social mötesplats, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att utbyta åsikter och upplevelser, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsinformation. Google+ tillåter användare av sociala nätverk att skapa privata profiler, ladda upp foton och umgås via vänförfrågningar.

Verksamhetsbolaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Varje besök på en av sidorna på denna webbplats som drivs av regulatorn och innehåller en Google+-knapp kommer att få Internet-webbläsaren på ämnet informationssystem att automatiskt utlösas av respektive Google+-knapp, en representation av motsvarande Google+ Hämta knappen från Google. Som en del av denna tekniska process kommer Google att vara medveten om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den registrerade. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com/+/.

Om personen är inloggad samtidigt på Google+, erkänner Google med varje ring vår hemsida genom att den berörda personen och under hela varje vistelse på vår hemsida, vilka konkreta botten på vår hemsida besökte den drabbade personen. Denna information samlas in via Google+-knappen och tilldelas av Google till det relevanta Google + -kontot för den berörda personen.

Styrs den berörda personen en integrerad på vår hemsida Google + -knapparna och är således en Google + 1 rekommendation från Google tilldelar denna information till den personliga Google + användarkonto till den berörda personen och lagrar detta personuppgifter. Google lagrar ämnets rekommendation från Google + 1 och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade accepterat. En förklaring av den berörda på denna webbplats Google + 1 rekommendation är person, som en följd, tillsammans med annan personlig information såsom namnet på Google som används av den berörda + 1 konton personen och deponeras i detta foto i andra Google-tjänster Till exempel, sökmotorns resultat från Googles sökmotor, Google-konto för den registrerade eller andra platser, som på webbplatser eller i samband med annonser som lagrats och bearbetades. Dessutom kan Google länka besöket på denna webbplats med annan personlig information lagrad på Google. Google registrerar också denna personliga information för att förbättra eller optimera Googles olika tjänster.

Google tar alltid emot information via knappen Google + som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på Google+ när de öppnade vår webbplats. Detta händer oavsett om personen klickar på knappen Google + eller inte.

Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google kan den senare förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google + -konto innan vi ringer till vår webbplats.

Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Ytterligare Google-tips till Google + 1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords

Der für die Verarbeitung auf dieser Internetseite verantwortlich linjer integriert Google AdWords. Google AdWords Zur Internetwerbung Dienst ist ein, der es Werbetreib än gestattet, Sowohl i den Suchmaschinenergebniss Anzeiger von als auch im Google Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreib än så, är Vorab bestimmte Schlüsselwört festzuleg att mittels bäck eine Anzeiger i den Suchmaschinenergebniss von Google Ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutz mit der Suchmaschine eine schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk mittels werden die Anzeigen und eines automatische den Algorithmus unter der Beachtung zuvar festgelegt den Schlüsselwört auf Internetseite themenrelevant att Verteilte.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords är dö Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbungen unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevant Werbung auf den Internetseite von Drittunterneh bärande und in den Suchmaschinenergebniss der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.

Gelangt betroffen tills eine Person über eine auf unsere Internetseite Google-Anzeiger, wird auf dem informationstechnologisch betroffen perso system der durch ein Sogenannter Googles omvandlings-Cookie abgelegt. Var sind kakor, bereits wurde oben erläutert. Omvandling av e-Cookie verliert Dreissig Tagen nach und seine Gültigkeit diente der nicht zur Identifikation betroffen personen. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist nachvollzog ob bestimmte Unterseit att beispielsweis der Varukorg Gå till kund von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können Sowohl krigs als auch Google nachvollzieh ob eine betroffen tills Person, die über eine AdWords-Anzeiger auf unsere Internetseite gelangt ist einen Umsatz generiert till även einen Warenkauf vollzogen Oder abgebrochen linje.

Die durch die Nutzung des konverterings cookies erhoben-Daten und Informationen werden von att Google verwendet jag Besuchsstatistik für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistik werden durch uns wieder jag genutzten, um die Gesamtanzahl säger Nutz zu ermitteln, Welche über AdWords-Anzeiger det ögonblicket Uns vermittelt wurden, även um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeiger zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeiger für die Zukunft zu optimieren . Weder noch andere Werbener från unser Unternehmen von Google-Informationen erhalten von Google AdWords, mittels bäck dö förrän betroffen Person identifiziert werden könnte.

Mittels-des Konverterings cookies personenbezog tills Informationen werden, die durch die beispielsweis betroffen tills Persona Besuch från Internetseite att, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseite werden demnach personenbezog tills Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen personen genutzten Internetanschlusses, när Google i den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag det. Diese personsbezogenen Daten blev durch Google i den Vereinigten Staaten von America gespeichert. Google gibt das Technische Verfahren über diese erhoben den personenbezogen Dat unter ögonblick Umständen Dritte weiter.

Die betroffen tills Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, bereits wie oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten Internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech det. Eine Einstellung des solche genutzten Internetbrowsers verhindern würde auch, dass Google-Cookie auf dem einen Conversion System der betroffen informationstechnologisch av person setzt. Zude I kann bereits ein von Google AdWords gesetzt Cookie jederzeit über den Internetbrows oder andere Softwareprogram på gelöscht werden.

Ferner besteht dör für die betroffen tills Möglichkeiten Person, interessenbezogen der Werbung zu durch Google widersprech det. Hierzer muss dö förrän betroffen Person von jedem der von IHR aus den Link www.google.de/settings/ads genutzten Internetbrows aufrufen und dort die gewünschte från Einstellungen vornehmen.

Ytterligare information och information om Google-sökningar är https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

18. Sekretesspolicy för användning och användning av Instagram

Kontrollenheten har integrerade komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform som tillåter användare att dela foton och videoklipp och sprida även sådana data till andra sociala nätverk.

Instagrams operativföretag är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Varje besök på en av sidorna på denna webbplats som drivs av regulatorn och som en Instagram-komponent (Insta-knappen) har integrerats med automatiskt gör att webbläsaren på informationsteknologisystemet hos den berörda personen genom respektive Instagram-komponent orsakar nedladdning av en representation av motsvarande komponent i Instagram. Som en del av denna tekniska process är Instagram medveten om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den registrerade är inloggad till Instagram samtidigt, känner Instagram med varje besök på vår hemsida av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida vilken specifik undersida den berörda personen besöker. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och tilldelas via Instagram till den berörda personens Instagram-konto. Om den berörda personen aktiverar en av instagramknapparna som är integrerade på vår hemsida, tilldelas de uppgifter och uppgifter som överförs med den till personliga Instagram användarkonto för den berörda personen och sparas och behandlas av Instagram.

Genom Instagram-komponenten mottar Instagram alltid information som den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen samtidigt är inloggad på Instagram vid den tidpunkt då vi åtkomst till vår hemsida. Detta händer oavsett om personen klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den berörda personen inte vill överföra denna information till Instagram kan den senare hindra överföringen från att logga ut från sitt Instagram-konto innan vi ringer till vår webbplats.

Ytterligare information och Instagrams sekretesspolicy finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

19. Sekretesspolicy för användning och användning av Jetpack för WordPress

Kontrollenheten har integrerad Jetpack på denna webbplats. Jetpack är en WordPress plug-in, som erbjuder ytterligare funktioner till operatören av en webbplats som bygger på WordPress. Bland annat tillåter Jetpack webbplatsoperatören en översikt över besökarna på webbplatsen. Genom att visa relaterade bidrag och publikationer eller möjligheten att dela innehåll på webbplatsen är det också möjligt att öka besökarnas nummer. Dessutom är säkerhetsfunktionerna integrerade i Jetpack så att en Jetpack-användande webbplats är bättre skyddad mot brutta våldsattacker. Jetpack optimerar och påskyndar också laddningen av bilder som är inbyggda på webbplatsen.

Verksamhetsbolaget för Jetpack plug-in för WordPress är Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Verksamhetsbolaget använder spårningstekniken hos Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack placerar en kaka på den berörda personens informationsteknologisystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Genom varje samtal en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av styrenheten och på vilken en jet pack komponent har integrerats, är webbläsaren automatiskt inletts på informationsteknik system som berörs av respektive komponentdata jet pack för analysändamål personen att skicka till Automattic. Som en del av denna tekniska process mottar Automattic information om data som sedan kommer att användas för att sammanställa en översikt över webbplatsbesök. Den erhållna data används för att analysera beteendet hos den registrerade som åtkomst till controllerens hemsida och utvärderas i syfte att optimera webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via Jetpack-komponenten kommer inte att användas för att identifiera den registrerade utan att först få den specifika samtycke från den registrerade. Uppgifterna kommer också att rapporteras till Quantcast. Quantcast använder data för samma ändamål som Automattic.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra att Automattic / Quantcast ställer in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Automattic raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot och förhindra detektering av data som genereras av Jetpack-kakan i samband med användningen av denna webbplats samt behandlingen av dessa data av Automattic / Quantcast. För detta måste den berörda personen trycka på opt-out-knappen under länken https://www.quantcast.com/opt-out/, som ställer in en opt-out-cookie. Den opt-out-kakan som ställs mot invändningen kommer att placeras på det datatekniska systemet som används av den registrerade. Om kakorna på den berörda personens system raderas efter en överklagande, måste den registrerade återkomma länken och ange en ny opt-out-cookie.

Genom att ställa in opt-out-kakan är det dock möjligt att webbplatsen för regulatorn för den registrerade inte längre är fullt användbar.

Automattics tillämpliga sekretesspolicy finns på https://automattic.com/privacy/. Quantcasts tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.quantcast.com/privacy/.

20. Sekretesspolicy för användning och användning av LinkedIn

Kontrollanten har integrerade komponenter från LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i fler än 200-länder. Detta gör LinkedIn för närvarande den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatser i världen.

LinkedIns operativa företag är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Utanför USA hanteras integritetsfrågor av LinkedIn Ireland, Sekretesspolicy, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker vår hemsida, som har en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), orsakar den här komponenten att webbläsaren använder ämnet för att hämta en motsvarande representation av LinkedIn-komponenten. Mer information om LinkedIn-plugin-programmen finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process lär LinkedIn om den specifika botten på vår webbplats som besöks av den drabbade personen.

Om den registrerade är inloggad till LinkedIn samtidigt erkänner LinkedIn vid varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida vilken specifik botten på vår hemsida den registrerade besöker. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och länkas av LinkedIn till det berörda LinkedIn-LinkedIn-kontot. Om den berörda personen aktiverar en LinkedIn-knapp integrerad på vår hemsida, tilldelar LinkedIn denna information till personens personliga LinkedIn användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

LinkedIn tar alltid emot information via LinkedIn-komponenten som den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen samtidigt är inloggad i LinkedIn när vi öppnar vår webbplats. Detta händer oavsett om personen klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den berörda personen inte vill skicka denna information till LinkedIn kan den senare hindra den från att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan han besöker vår webbplats.

På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls erbjuder LinkedIn möjligheten att välja bort e-postmeddelanden, textmeddelanden och riktade annonser samt hantera annonsinställningar. LinkedIn använder även partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan vägras på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns sekretesspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn cookie policy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein öffentliche zugänglich multilingue de är Mikroblogging-Dienst, die auf welchem ​​Nutz Sogenannter Tweets, också från Kurznachrich, begrenzt sind die Zeichen auf 280, veröffentlich verbreit und können. Diese sind für Jedermann Kurznachrich, även auch für nicht bei Twitter angemeldet Personen kommer abrufb. Die Tweets blev tillfredsställda med den sogenennten Follower des Jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andra Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht über Twitter Hashtags, retweets die Ansprach Verlinkung oder eines breitler den Publikums.

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine post-Komponente (Twitter-knapp) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter från herunterzula. Weitere Informationen zu DEN Twitter-knappar sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons är abrufb. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Twitter Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalt diese Internetseite zu ermöglich att diese Internetseite in der digital Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahl zu erhöh det.

Sofer dö betroffen tills person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tills Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese Informationen werden durch und durch die post-Komponent A gesammelt Twitter jeweiligen dem der Twitter-konto betroffen Den person zugeordnet. Betätigt dö betroffen tills Persona einer der auf unserer Internetseite integriert de post-Buttons, werden die damit übertragen den Daten und Informationen'm Persönliche Twitter-Benutzerkonto der betroffen Den person zugeordnet und von Twitter gespeichert enligt verarbeitet.

Twitter erhalten über die twitter-Komponent immer dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills person unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei twitter eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Twitter Persona die-Komponent A anklickt oder nicht. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick Twitter von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-konto ausloggt.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

22. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass das Video-Publisher Videoklipp fritt Einstellungen von und anderen die ebenfalls Nutzern kostenfreier till Betrachtung, Kommentierung dieser Bewertung und ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von video, weshalb Fernsehsendung Film- und Sowohl kompletta, aber auch Musikvideos, Trailer Nutzern von selbst oder über das Internetportal abrufb angefertigt videor sind.

Betreibergesellschaft von YouTube stannar YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, Kalifornien 94066, USA. Dö YouTube, LLC är einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, Kalifornien 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine YouTube-Komponente (YouTube-video) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-komponent från YouTube herunterzuladen. YouTube Weitere Informationen zu werden können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten und YouTube Google är Kenntnis Darub, Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, die ein YouTube-Video enthält, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese Informationen blev gjord av YouTube och Google gavs av dem och YouTube-konto hos betrodda personer.

YouTube enligt Google erhalten über die youtube-Component immer dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills Person Unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; diese Findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person oder nicht ein YouTube-Video anklickt. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick YouTube enligt Google von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-konto ausloggt.

Die von YouTube veröffentlich från Datenschutzbestimmung, die sind unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb, gravid Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch personenbezogen Datum YouTube enligt Google.

23. Betalning: Integritetspolicy PayPal som betalning

Kontrollanten har integrerade komponenter från PayPal på denna webbplats. PayPal är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar görs via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. Dessutom har PayPal möjlighet att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera online betalningar till tredje part eller för att få betalningar. PayPal tar också upp förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

Det europeiska operativa företaget för PayPal är PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om den registrerade väljer "PayPal" som betalningsalternativ under orderprocessen i vår webbutik, skickas data från den registrerade automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ godkänner den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. För genomförandet av köpavtalet är även sådana personuppgifter nödvändiga, vilka är i samband med respektive order.

Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten ger PayPal personlig identifierbar information, särskilt om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och regulatorn kan överföras av PayPal till kreditrapporteringsbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontrollen.

PayPal kan avslöja personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina avtalsförpliktelser eller att behandla uppgifterna på uppdrag av.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter mot PayPal. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtals) betalning.

PayPals tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 Jag lit. En DS-GMO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett visst förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt, är avtalsparten den person som, vilket är fallet med förädling som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, är behandlingen bygger på Art. 6 Jag lit. b DS-GMO. Detsamma gäller för bearbetningsverksamhet som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom uppfyllandet av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på Art.6 I lit. c DS-GMO. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers livsintressen. Det skulle exempelvis vara fallet om en besökare i våra lokaler skadades och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen byggas på Art.6 I lit. d DS-GMO är baserade.
I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på Art.6 I lit. f DS-GMO är baserade. På denna rättsliga grund baserade behandlingsoperationer som inte omfattas av någon av ovanstående rättsliga grunderna när behandlingen för att skydda ett legitimt intresse av vårt företag eller en tredje part krävs inte uppväger intressen för grundläggande fri- och rättigheter för den registrerade. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna för oss eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Den ansåg i detta avseende att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos kontrollanten (skäl 47 mening 2 DS-GVO).

25. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert Artikel auf die Verarbeitung Datum personenbezogen I 6 lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns från alla unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer är Anteilseign.

26. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

27. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personbezogenen Laten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalsparten).
Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal ingås att en drabbad person ger oss personuppgifter som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att kontraktet med den berörda personen inte kunde stängas.
Innan personuppgifter lämnas av den berörda personen måste den berörda personen kontakta en av våra anställda. Våra medarbetare rensar de drabbade enskilda fall även om det krävs tillhandahållande av personuppgifter som krävs enligt lag eller avtal eller om avtalet om det finns en skyldighet att lämna personuppgifter och vilka konsekvenser skulle underlåtenhet att tillhandahålla personlig information.

28. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Om verantwortungsbewusstes Unternehmen försäkrar dig om din automatiska anmälan eller en profilering.

Denna sekretesspolicy har tillhandahållits av generaldirektören för generaldirektoratet för GDD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som är Externt dataskyddspersonal Augsburg är aktiv, i samarbete med Köln IT och dataskydd advokat Christian Solmecke skapas.