Allmänna sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du är intresserad av vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för hanteringen av SaabBlog. SaabBlog-webbplatsen kan i allmänhet användas utan att lämna några personliga uppgifter. Men om en registrerad vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den berörda personen.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet bestämmelser som gäller för SaabBlog. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras registrerade om de rättigheter som de har rätt till genom denna dataskyddsförklaring.

Som personuppgiftsansvarig för behandlingen har SaabBlog implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan Internetbaserade dataöverföringar generellt ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är det varje berörd person fritt att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel per telefon.

1. Definitioner

SaabBlogs dataskyddsförklaring är baserad på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder följande villkor i denna sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till:

 • a) personuppgifter

  Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"). En fysisk person anses vara identifierbar som direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person kan identifieras.

 • b) registrerad

  Anhörig person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.

 • c) bearbetning

  Behandling av varje operation som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan processnummer associerat med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisationen, ordning, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt, balansen eller genväg som begränsning, radering eller förstöring.

 • d) begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandlingen är märkningen av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin framtida behandling.

 • e) Profilering

  Profilering är någon form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda den personliga informationen för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personliga Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller flyttning av den fysiska personen.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymization är behandlingen av personuppgifter på ett sätt på vilket personuppgifterna inte längre kan tilldelas ett visst ämne utan hjälp av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hållas separat och tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att se till att personuppgifter inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) styrenhet eller styrenhet

  Kontrollen eller kontrollanten är den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller kropp som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utseende anges enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

 • h) Processorer

  Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 • i) mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, byrå, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte som stödmottagare.

 • j) tredje part

  Tredje är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller det organ förutom den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn för att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Samtycke är något frivilligt för det enskilda fallet och entydigt levereras av den registrerade informeras sätt viljeyttring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling varmed avses den person som de är överens om att behandlingen av personuppgifter som rör är.

2. Namn och adress till den person som är ansvarig för behandlingen

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen, andra dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Saab blogg

St. Burkard Street 2

63768 Hoesbach

Tyskland

Tel .: 060214560412

E-post: info@saabblog.net

Webbplats: www.saabblog.net

3. Cookies

SaabBloggens internetsidor använder cookies. Cookies är textfiler som arkiveras och sparas på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id.

Genom att använda cookies kan SaabBloggen ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras i användarens mening. Cookies tillåter oss, som redan nämnts, att känna igen användarna på vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Till exempel, användaren av en webbplats som använder cookies behöver inte skriva in sina referenser varje gång de besöker webbplatsen, eftersom det görs av webbplatsen och kakan lagrad på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Online-butiken kommer ihåg de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Corions webbplats samlar in en rad allmänna data och information när en individ eller ett automatiserat system ringer upp webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem kommer åt vår webbplats (så kallad referrer), (4) underwebbplatserna, som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som används för att avvärja hot i händelse av attacker mot våra IT-system.

Vid användning av dessa allmänna uppgifter och information drar SaabBloggen inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken av vår webbplats och (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som behövs för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt av SaabBlog, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Serverloggfilernas anonyma data lagras separat från alla personliga uppgifter som tillhandahålls av en berörd person.

5. Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges hemsida genom att lämna personuppgifter. De personuppgifter som ska skickas till regulatorn är härledda från respektive ingångsmask som används för registreringen. De personuppgifter som registrerats av den registrerade ska samlas in och lagras enbart för internt bruk av kontrollanten och för egna ändamål. Kontrollenheten kan ordna överföringen till en eller flera processorer, till exempel en pakettjänst, som också använder personuppgifterna endast för intern användning som kan hänföras till regulatorn.

Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade, datum och tid för registrering. Lagringen av dessa data sker mot bakgrunden av att endast missbruk av våra tjänster kan förebyggas och dessa uppgifter vid behov gör det möjligt att klargöra begåda brott. I detta avseende krävs lagring av dessa data för att säkra kontrollenheten. En upplysning av dessa uppgifter till tredje part är inte, om inte det finns en laglig skyldighet att vidarebefordra eller avslöjandet av brottsbekämpningstjänsten.

Genom att registrera den registrerade som frivilligt tillhandahåller personuppgifter, tjänar den registeransvarige till att ge den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges vid anmälan eller helt radera dem från den registeransvariges databas.

Kontrollenheten ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter om den registrerade som lagras. Vidare korrigerar eller raderar datatillsynsmannen personuppgifter på begäran av den registrerade, i den mån det inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Alla registrerade registeransvariga är tillgängliga för den registrerade som kontaktperson i detta sammanhang.

6. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På SaabBlogs webbplats ges användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den behandlingsansvarige vid beställning av nyhetsbrevet kommer från den inmatningsmask som används för detta ändamål.

Saab-bloggen informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Vårt företags nyhetsbrev kan endast tas emot av berörd person om (1) personen i fråga har en giltig e-postadress och (2) personen i fråga registrerar sig för utskicket av nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer en bekräftelse via e-post att skickas till den e-postadress som angetts av en registrerad för första gången för utskick av nyhetsbrevet med hjälp av förfarandet för dubbel opt-in. Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om ägaren till e-postadressen, som berörd person, har godkänt att nyhetsbrevet tagits emot.

När vi prenumererar på nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som användes av den berörda personen vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registrering, som tilldelats av Internetleverantören (ISP). Samlingen av dessa data är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en drabbad persons e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför som rättsliga garantier för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in i samband med registrering av nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom prenumeranter av nyhetsbrevet via e-post kan informeras om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevet tjänsten eller en relaterad registrering som kan vara fallet i händelse av förändringar i nyhetsbrevet erbjudandet eller att förändra de tekniska förutsättningarna. Det blir ingen överföring av de personuppgifter som samlats in som en del av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumeration på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den berörda personen. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycket finns motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera nyhetsbrevet direkt på regulatorns hemsida eller att informera regulatorn på ett annat sätt.

7. Spårning av nyhetsbrev

SaabBlogs nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilsinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan SaabBlog se om och när ett e-postmeddelande har öppnats av en registrerad, och vilka länkar i e-postmeddelandet som anropats av registrerade.

Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den behandlingsansvarige för att optimera nyhetsbrevsutskicket och för att ännu bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst återkalla den relevanta separata samtyckesförklaringen som lämnats via det dubbla opt-in-förfarandet. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den person som är ansvarig för behandling. SaabBloggen betraktar automatiskt ett återkallande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

8. Kontaktalternativ via webbplatsen

På grund av juridiska regleringar innehåller SaabBlog-webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag och direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en berörd person kontaktar den person som ansvarar för behandling via e-post eller via ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter som personen i fråga överför automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

9. Kommentarer i bloggen på hemsidan

SaabBloggen ger användarna möjlighet att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg, som finns på den behandlingsansvariges webbplats. En blogg är en portal som underhålls på en webbplats, vanligtvis öppen för allmänheten, där en eller flera personer som kallas bloggare eller webbbloggare kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Lämnar ett offer en kommentar i bloggen publiceras på denna webbplats, förutom till vänster av den berörda personen kommentarer och information vid tidpunkten för kommentaren ingång samt valt den berörda personen användarnamn (pseudonym) sparas och publiceras. Dessutom loggas den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade. Denna lagring av IP-adressen är av säkerhetsskäl och om den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter eller skickar in olagligt innehåll genom att skicka en kommentar. Lagringen av sådana personuppgifter är därför i regulatorns eget intresse, så att han kunde exculpate vid överträdelse. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part, såvida inte sådan upplysning inte är obligatorisk enligt lag eller förvaltarens rättsliga försvar.

10. Prenumeration på bloggkommentarer på hemsidan

Kommentarerna i SaabBlog-bloggen kan i allmänhet prenumereras på av tredje part. I synnerhet är det möjligt för en kommentator att prenumerera på kommentarerna som följer deras kommentar på ett specifikt blogginlägg.

Om en registrerad bestämmer sig för att prenumerera på kommentarer, kommer den person som ansvarar för behandlingen att skicka ett automatiskt bekräftelsemail för att använda det dubbla opt-in-förfarandet för att kontrollera om ägaren till den angivna e-postadressen verkligen har bestämt alternativet . Möjligheten att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.

11. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den bearbetade uppgifter controller och lagrar personuppgifter i fråga endast för den tid som krävs för att uppnå lagrings syftet personen eller om det tillåts av EU: s direktiv och förordningar givare eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar till vilka den registeransvarige tillhandahölls.

Om lagringsformen utelämnas eller om en lagringsperiod som föreskrivs i EU-direktiven eller andra relevanta lagstiftare upphör, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

12. Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad har rätt, som beviljats ​​av de europeiska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna, att kräva att kontrollenheten bekräftar huruvida personuppgifter som rör honom / henne behandlas. Om en drabbad person vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.

 • b) Rätt till information

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare för att få när som helst från omotiverat registeransvariga information om lagrade personpersonuppgifter och en kopia av denna information. Vidare har den europeiska lagstiftaren och tillsynsmyndigheten tillhandahållit den registrerade följande uppgifter:

  • förädlingsändamål
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas
  • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ännu inte lämnas ut, särskilt till mottagare i tredje land eller till internationella organisationer
  • om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
  • Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifterna om honom eller av en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller om rätten att göra invändningar mot sådan behandling
  • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om källan till uppgifterna
  • förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22 1 Abs.4 och DS-GMO och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om de inblandade logik och omfattning och den önskade effekten av sådan behandling för den berörda personen

  Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en intresserad part vill utnyttja denna rätt till information, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om honom / henne. Vidare har den registrerade rätten att begära slutförande av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en tilläggsdeklaration, med hänsyn till syftet med behandlingen.

  Om en drabbad person vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att glömmas bort)

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU: s politik och lagstiftaren att kräva att den person som ansvarar att de personuppgifter som berör dem kommer att tas bort omedelbart, om inte något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte behövs:

  • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller bearbetats på annat sätt, för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar tillstånd som behandling av Art. 6 para. 1 led a DS-GMO eller Art. 9 para. 2 led a DS-GMO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen.
  • Den berörda personen skall i enlighet med artikel. 21 para. 1 DS-GMO föremål för behandling, och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning innan, eller den person som i enlighet med Art. 21 para. 2 DS-GMO motstånd mot bearbetning en.
  • Personuppgifterna behandlades olagligen.
  • Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades i samband med informationssamhällstjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 1 DS-GVO.

  Om något av ovanstående skäl gäller och en registrerad vill få personuppgifter lagrade på SaabBlog raderade, kan de kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige när som helst. Den anställde på SaabBlog kommer att se till att begäran om radering efterlevs omedelbart.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts av SaabBlog och vårt företag, som ansvarig person, är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med artikel 17 paragraf 1 DS-GVO, ska SaabBlog vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska, med beaktande av ta hänsyn till den tillgängliga tekniken och implementeringskostnaderna för att meddela andra personuppgiftsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna att den registrerade har bett dessa andra personuppgiftsansvariga att radera eventuella länkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter, i den mån behandlingen inte sker nödvändig. Den anställde på SaabBlog kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandlingen

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten, som beviljats ​​av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten, att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

  • Näkerheten hos personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och begär i stället begränsningen av användningen av personuppgifter.
  • Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men den registrerade kräver att de hävdar, utövar eller försvarar rättsliga krav.
  • Den berörda personen har invändning mot bearbetningsansökan Art 21 para 1 DS-GVO och det är ännu inte klart om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger den berörda personen.

  Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en registrerad vill begära begränsning av personuppgifter som lagras på SaabBlog, kan de kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige när som helst. Den anställde på SaabBlog kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, die sie Betreff än personenbezogen den Daten, Welche durch die betroffen tills Persona einem verantwortlich den bereitgestellt wurden, in einem strukturiert att gängig und maschinenlesbar Formats zu erhalten. Sidolinjer außerdem das Recht, diese Daten einem anderen verantwortlich ohne Behinderung durch den verantwortlich att dem dör personenbezogen den Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe en DS-GVO Oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe en DS-GVO Oder auf einem Vertrag Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilf till Automatisierte är Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder i Ausübung öffentlichen Gewalt erfolgt, welche dem verantwortlich den übertrag den wurde.

  Ferner hatt die bei der Ausübung betroffen tills Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk att, dass die personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich ögonblicket einen anderen verantwortlich den übermittelt werden, soweit diese tech machbar ist und sofern hiervo nicht die Rechte und Freiheit som anderer Personen beeinträchtigt werden.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade kontakta en anställd på SaabBlog när som helst.

 • g) Rätt till invändningar

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, AUS Grande från dör sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung har betreffend är personenbezogen datum, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e Oder f DS-GVO erfolgt den Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

  SaabBloggen kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden.

  Om SaabBlog behandlar personuppgifter för att bedriva direktreklam har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot SaabBlog mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer SaabBlog inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt, av skäl som härrör från deras speciella situation, mot behandling av personuppgifter som rör dem, som utförs på SaabBlog för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 Punkt 1 DS-GVO att göra invändningar, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.

  För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta valfri anställd på SaabBlog eller annan anställd direkt. Den registrerade är också fri att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen viktigaste personen hatt das vom Europaische den Richtlinien- und Verordnungsgeb är gewährt till Recht, nicht einer Ausschließlich auf einer Automatisierte den Verarbeitung - einschließlich Profilering - beruh från Entscheidung unterworf zu werden, die ihr gegenüber rechtlich till Wirkung entfaltet oder sie i ähnlich Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich den erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschrif der Union oder der Mitgliedstaat, den så kallade der verantwortlich att unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif från angemessene Maßnahmen Rech und der zur Währungen Freiheiter den sowie der berechtigt betroffen av Interesse der Person enthalten Oder (3) mit der ausdrücklich är Einwilligung betroffen Person erfolgt.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Saab Blog vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den registeransvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

  Möchte die auf mit Bezug Rech Person betroffen tills geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer tillfället jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich den Wenden.

 • i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum tills betroffen Person hatten das Europäische den Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb till gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen är Widerruf det.

  Möchte dör betroffen exp viktigaste personen Recht auf einer Einwilligung Widerruf geltend machen kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

13. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche für dies auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook är en soziales Netzwerk.

E Soziales Netzwerk ist ein im Internet betrieben är Sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es de Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinand zu kommunizier und im virtuell Raum zu interagier det. E Soziales kann als Plattform Netzwerk und Meinung zum Austausch von Erfahrungen Diener ermöglicht es Oder der Internetgemeinschaft, Persönliche Informationen Oder unternehmensbezog tills bereitzustell. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privat profil, den upp Fotos von und über eine Vernetzung Freundschaftsanfrag det.

Betreibergesellschaft von Facebook är dö Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogen Datum verantwortlich ist, wenn eine betroffen tills person außerhalb der USA Oder Canada lebt, säger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine Facebook-Komponente (Facebook Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Facebook -Komponent att veranlasst, eine Darstellung von der entsprechenden Facebook-Komponent Facebook herunterzula. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook Plug-Ins werden kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_ i abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Facebook Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tills Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese werden durch die Informationen und durch Facebook för-Komponent A gesammelt dem der jeweiligen Facebook-konto betroffen Den person zugeordnet. Betätigt dö betroffen tills Persona einer der auf unserer Internetseite integriert Facebook-knapparna, de beispielsweis "Gefällt mir" -Butto s, oder gibt die betroffen tills Person einen Kommentar EU ordnet Facebook diese Information'm Persönliche Facebook-Benutzerkonto der betroffen Perso zu und speichert diese personenbezogen den Daten .

Facebook erhalten über die immer facebook-Komponent dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills person unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei facebook eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person-Komponent A anklickt Facebook oder nicht die. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick Facebook von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-konto ausloggt.

Die von Facebook veröffentlich i Datenrichtlini, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufb ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch Datum personenbezogen Facebook. Ferner wird dort erläutert, Welche zum Schutz der Privatsphäre Facebook Einstellungsmöglichkeit The Person bietet der betroffen. Min Zude unterschiedliche Applikationen erhältlich sind, die es ermöglich att eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället. Solche Applikationen können durch die tills betroffen Person genutzten werden, um eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället.

14. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics är en webbanalys-tjänst. Web-Analyze ist die Erbeung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analys-Dienst erfasst Unterseiten der Internetsite eine Unterseite betraget wurde. (Internet, Internet, Internet) Eine Web-Analyze är en av de bästa alternativen för Internet-webbplatser och kostnadseffektiv analys av Internet-relaterade tjänster.

Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Den person som ansvarar för behandlingen använder tillägget “_gat._anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Med detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen till den berörda personens internetanslutning av Google om våra internetsidor nås från en EU-medlemsstat eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Der Zweck der Google-Analytics-komponent ist die Analyse der auf unserer Internetseite att Besucherströ. Google nutzt dö gewonnen den Daten und Informationen unter anderem Dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwert att um für uns Online-rapporter, Welche dör Aktivitäten auf unseren Internetseite den aufzeig att zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite i Verbindung stehen karriär Dienstleistungen zu Erbring det.

Google Analytics setzt Cookie auf dem ein System der betroffen informationstechnologisch av personen. Var Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mitte des Setzung Google wird eine Analyse der Benutzung Cookies unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite dör durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf Welche eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch system der betroffen Person automatisch durch die jeweiligen Google-Analytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zweck der Online-Analysera Google zu übermitteln ögonblick. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Google Kenntnis über personenbezog tills Daten, wie der IP-Adresse der betroffen personen, säger Google unter anderem Dazu dien, die Herkunft der Besucher und klicks nachzuvollzieh und in der takers Provisionsabrechnung zu ermöglich det.

Cookies werden Informationen des mittels tills personenbezog, beispielsweis Zugriffszeit dö, der Ort von welchem ​​e Zugriff ausging Häufigkeit und die Besuche unserer Internetseite der durch die tills betroffen Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseite werden diese personenbezogen den Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen personen genutzten Internetanschlusses, när Google i den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag det. Diese personsbezogenen Daten blev durch Google i den Vereinigten Staaten von America gespeichert. Google Gibt Diese über Das technische Verfahren erhobenen personsbezogenen Allready Unter Umständen en Dritte weiter.

Die betroffen tills Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, bereits wie oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten Internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech det. Eine Einstellung des solche genutzten Internetbrowsers verhindern würde auch, dass ein Cookie Google informationstechnologisch system der auf dem betroffen The Person setzt. Zude I kann ein von Google Analytics Cookie jederzeit gesetzt bereits über den Internetbrows oder andere Softwareprogram på gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffen tills Persona die Möglichkeiten, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugt att auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogen den Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprech und eine solche zu verhindern. Hierzer muss dö förrän betroffen Personens e-browser add-on unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses-Browser Add-On teilt Google Analytics JavaScript über mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuch von Internetseite tillfället Google Analytics übermittelt werden dürfen. Installation Die-des webbläsartillägg wird von Google Widerspruch gewertet als. Wird das informationstechnologisch System der betroffen Perso zu einem später att Zeitpunkt gelöscht, formatiert Oder neuer installiert, muss durch die betroffen tills person eine erneut Installation des Browser-Add-Ons erfolg att um Google Analytics zu deaktivieren. Sofer das Browser-Add-On durch die betroffen tills Persona oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechn ist, deinstalliert Oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeiten der Neuinstallation oder der erneut de Aktivierung des Browser-tillägg.

Weitere Informationen und die än gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics kommer att användas som länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

15. Bestämmelser om dataskydd för applikationen och användningen av Instagram

Kontrollenheten har integrerade komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform som tillåter användare att dela foton och videoklipp och sprida även sådana data till andra sociala nätverk.

Instagram drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.

Varje besök på en av sidorna på denna webbplats som drivs av regulatorn och som en Instagram-komponent (Insta-knappen) har integrerats med automatiskt gör att webbläsaren på informationsteknologisystemet hos den berörda personen genom respektive Instagram-komponent orsakar nedladdning av en representation av motsvarande komponent i Instagram. Som en del av denna tekniska process är Instagram medveten om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den registrerade är inloggad till Instagram samtidigt, känner Instagram med varje besök på vår hemsida av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida vilken specifik undersida den berörda personen besöker. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och tilldelas via Instagram till den berörda personens Instagram-konto. Om den berörda personen aktiverar en av instagramknapparna som är integrerade på vår hemsida, tilldelas de uppgifter och uppgifter som överförs med den till personliga Instagram användarkonto för den berörda personen och sparas och behandlas av Instagram.

Genom Instagram-komponenten mottar Instagram alltid information som den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen samtidigt är inloggad på Instagram vid den tidpunkt då vi åtkomst till vår hemsida. Detta händer oavsett om personen klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den berörda personen inte vill överföra denna information till Instagram kan den senare hindra överföringen från att logga ut från sitt Instagram-konto innan vi ringer till vår webbplats.

Ytterligare information och Instagrams sekretesspolicy finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Dataskyddsbestämmelser för implementering och användning av Jetpack för WordPress

Behandlingsansvarig har integrerat Jetpack på denna webbplats. Jetpack är ett WordPress-plugin som erbjuder ytterligare funktioner till operatören av en webbplats byggd på WordPress. Jetpack låter webbplatsoperatören bland annat få en överblick över besökarna på sidan. Det är också möjligt att öka antalet besökare genom att visa relaterade artiklar och publikationer eller genom att kunna dela innehåll på sajten. Dessutom är säkerhetsfunktioner inbyggda i Jetpack, så att en webbplats som använder Jetpack är bättre skyddad mot brute force-attacker. Jetpack optimerar och snabbar också upp laddningen av bilderna som är integrerade i webbplatsen.

Driftsbolaget för Jetpack-pluginet för WordPress är Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.

Jetpack sätter en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats tas fram, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en jetpack-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive jetpack-komponent för att samla in data för analysändamål som ska skickas till Automattic. Som en del av denna tekniska process får Automattic kunskap om data som sedan används för att skapa en översikt över webbplatsbesök. De uppgifter som erhålls på detta sätt används för att analysera beteendet hos den berörda personen som besökte den behandlingsansvariges webbplats och utvärderas i syfte att optimera webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via Jetpack-komponenten kommer inte att användas för att identifiera den registrerade utan att först ha erhållit ett separat uttryckligt medgivande från den registrerade. Quantcast blir också medveten om uppgifterna. Quantcast använder uppgifterna för samma ändamål som Automattic.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Automattic/Quantcast från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan cookies som redan har ställts in av Automattic raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Vidare har den registrerade möjligheten att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Jetpack-cookien avseende användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter av Automattic/Quantcast. För att göra detta måste den berörda personen trycka på opt-out-knappen under länken https://www.quantcast.com/opt-out/, som sätter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som ställts in med invändningen lagras i det informationsteknologisystem som används av den berörda personen. Om kakorna på den registrerades system raderas efter en invändning, måste den registrerade återigen ringa upp länken och sätta en ny opt-out-cookie.

Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock möjligheten att webbplatsen för den person som ansvarar för behandling inte längre kan användas fullt ut av den berörda personen.

Tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Automattic finns på https://automattic.com/privacy/. Quantcasts tillämpliga integritetspolicy finns på https://www.quantcast.com/privacy/.

17. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av Twitter

Styrenheten har integrerade komponenter från Twitter på denna webbplats. Twitter är en flerspråkig, allmänt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och distribuera så kallade tweets, dvs. korta meddelanden som är begränsade till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive personer som inte är inloggade på Twitter. Tweetsna visas också för de så kallade anhängarna för respektive användare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Twitter gör det också möjligt att adressera en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

Driftsbolag för Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine post-Komponente (Twitter-knapp) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter från herunterzula. Weitere Informationen zu DEN Twitter-knappar sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons är abrufb. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Twitter Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalt diese Internetseite zu ermöglich att diese Internetseite in der digital Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahl zu erhöh det.

Om den berörda personen är inloggad på Twitter samtidigt, känner Twitter igen vilken specifik undersida av vår webbplats den berörda personen besöker varje gång vår webbplats besöker den berörda personen och under hela sin vistelse på vår webbplats. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas respektive registrerad Twitter-konto. Om den berörda personen klickar på en av de Twitter-knappar som är integrerade på vår webbplats tilldelas den information och information som överförs med den till personens Twitter-användarkonto för den berörda personen och lagras och bearbetas av Twitter.

Twitter får alltid information via Twitter-komponenten att den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen är inloggad på Twitter samtidigt som de besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Twitter kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan de besöker vår webbplats.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

18. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass das Video-Publisher Videoklipp fritt Einstellungen von und anderen die ebenfalls Nutzern kostenfreier till Betrachtung, Kommentierung dieser Bewertung und ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von video, weshalb Fernsehsendung Film- und Sowohl kompletta, aber auch Musikvideos, Trailer Nutzern von selbst oder über das Internetportal abrufb angefertigt videor sind.

YouTube drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine YouTube-Komponente (YouTube-video) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-komponent från YouTube herunterzuladen. YouTube Weitere Informationen zu werden können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten und YouTube Google är Kenntnis Darub, Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, die ein YouTube-Video enthält, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese Informationen blev gjord av YouTube och Google gavs av dem och YouTube-konto hos betrodda personer.

YouTube enligt Google erhalten über die youtube-Component immer dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills Person Unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; diese Findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person oder nicht ein YouTube-Video anklickt. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick YouTube enligt Google von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-konto ausloggt.

Die von YouTube veröffentlich från Datenschutzbestimmung, die sind unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb, gravid Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch personenbezogen Datum YouTube enligt Google.

19. Betalningsmetod: dataskyddsregler för PayPal som betalningsmetod

Kontrollanten har integrerade komponenter från PayPal på denna webbplats. PayPal är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar görs via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. Dessutom har PayPal möjlighet att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera online betalningar till tredje part eller för att få betalningar. PayPal tar också upp förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

PayPals europeiska operativa företag är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Om den registrerade väljer "PayPal" som betalningsalternativ under orderprocessen i vår webbutik, skickas data från den registrerade automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ godkänner den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. För genomförandet av köpavtalet är även sådana personuppgifter nödvändiga, vilka är i samband med respektive order.

Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten ger PayPal personlig identifierbar information, särskilt om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och regulatorn kan överföras av PayPal till kreditrapporteringsbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontrollen.

PayPal kan avslöja personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina avtalsförpliktelser eller att behandla uppgifterna på uppdrag av.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter mot PayPal. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtals) betalning.

PayPals tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

20. Betalningssätt: dataskyddsbestämmelser för omedelbar överföring som betalningsmetod

Den person som är ansvarig för behandlingen har integrerat komponenter av Sofortüberweisung på denna webbplats. Sofortüberweisung är en betaltjänst som möjliggör kontantlös betalning för produkter och tjänster på Internet. Sofortüberweisung representerar en teknisk procedur genom vilken onlineåterförsäljaren omedelbart får en betalningsbekräftelse. Detta gör det möjligt för en återförsäljare att leverera varor, tjänster eller nedladdningar till kunden direkt efter att beställningen har lagts.

Sofortüberweisungs operativa bolag är Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Om den berörda personen väljer "Sofortüberweisung" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik, överförs personens uppgifter automatiskt till Sofortüberweisung. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföringen av personuppgifter som krävs för betalningshantering.

Vid köp via Sofortüberweisung överför köparen PIN-koden och TAN till Sofort GmbH. Sofortüberweisung genomför sedan en överföring till online-återförsäljaren efter en teknisk kontroll av kontosaldot och hämtning av ytterligare data för att kontrollera kontomedlen. Utförandet av den finansiella transaktionen meddelas sedan automatiskt till onlineåterförsäljaren.

De personuppgifter som utbyts med Sofortüberweisung är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som behövs för betalningshantering. Överföringen av uppgifterna är avsedd för betalningshantering och bedrägeriförebyggande. Behandlingsansvarig kommer även att överföra andra personuppgifter till Sofortüberweisung om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Sofortüberweisung och den person som ansvarar för behandlingen kan överföras av Sofortüberweisung till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet.

Sofortüberweisung kan komma att vidarebefordra personuppgifterna till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtalsförpliktelserna eller uppgifterna ska behandlas i beställningen.

Den berörda personen har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till hanteringen av personuppgifter. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsmässig) betalningshantering.

Tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Sofortüberweisung kan nås på https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

21. Rättslig grund för behandling

Art. 6 Jag lit. En DS-GMO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett visst förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt, är avtalsparten den person som, vilket är fallet med förädling som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, är behandlingen bygger på Art. 6 Jag lit. b DS-GMO. Detsamma gäller för bearbetningsverksamhet som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom uppfyllandet av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på Art.6 I lit. c DS-GMO. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers livsintressen. Det skulle exempelvis vara fallet om en besökare i våra lokaler skadades och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen byggas på Art.6 I lit. d DS-GMO är baserade. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på Art.6 I lit. f DS-GMO är baserade. På denna rättsliga grund baserade behandlingsoperationer som inte omfattas av någon av ovanstående rättsliga grunderna när behandlingen för att skydda ett legitimt intresse av vårt företag eller en tredje part krävs inte uppväger intressen för grundläggande fri- och rättigheter för den registrerade. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna för oss eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Den ansåg i detta avseende att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos kontrollanten (skäl 47 mening 2 DS-GVO).

22. Legitima intressen i behandlingen som den registeransvarige eller en tredje part bedriver

Basiert Artikel auf die Verarbeitung Datum personenbezogen I 6 lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns från alla unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer är Anteilseign.

23. Varaktighet för vilken personuppgifter kommer att lagras

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

24. Lagliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för ingående av kontraktet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av bristande försörjning

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalsparten). Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal ingås att en drabbad person ger oss personuppgifter som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att kontraktet med den berörda personen inte kunde stängas. Innan personuppgifter lämnas av den berörda personen måste den berörda personen kontakta en av våra anställda. Våra medarbetare rensar de drabbade enskilda fall även om det krävs tillhandahållande av personuppgifter som krävs enligt lag eller avtal eller om avtalet om det finns en skyldighet att lämna personuppgifter och vilka konsekvenser skulle underlåtenhet att tillhandahålla personlig information.

25. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Om verantwortungsbewusstes Unternehmen försäkrar dig om din automatiska anmälan eller en profilering.

Denna dataskyddsdeklaration skapades av dataskyddsdeklarationsgeneratorn från DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som Data Protection Officer är aktivt i samarbete med Dataskyddsjurister på advokatbyrån WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater skapas.